Premenné

Premenná je „pomenovaný úložný priestor“ pre dáta. Môžeme použiť premenné na ukladanie informácií o produktoch, návštevníkoch a iných údajov.

Pre vytvorenie premennej v JavaScripte môžeme použiť ľúčové slovo let alebo var. Na rozdiel od ostatných programovacích jazykov JavaScript nepotrebuje najprv deklarovať typ premennej.

Nižšie uvedené vyhlásenie vytvára (inými slovami: deklaruje alebo definuje) premennú s názvom „message“:

let message;

Teraz môžeme dať do nej niektoré dáta pomocou operátora priradenia =:

let message;

message = 'Hello'; // uloženie reťazca

Reťazec sa teraz uloží do oblasti pamäte priradenej premennej. Máme k nemu prístup pomocou názvu premennej:

let message = 'Hello!'; // definovanie premennej a zároveň priradenie hodnoty k nej

alert(message); // Hello!

Môžeme tiež deklarovať viacero premenných v jednom riadku:

let user = 'John', age = 25, message = 'Hello';

To sa môže zdať kratšie, ale nedoporúča sa to. V záujme lepšej čitateľnosti použite jeden riadok na premennú.

Viacriadkový variant je o niečo dlhší, ale ľahšie čitateľný:

let user = 'John';
let age = 25;
let message = 'Hello';

Niektorí ľudia tiež definujú viaceré premenné v tomto štýle viacerých riadkov:

let user = 'John',
    age = 25,
    message = 'Hello';

Technicky všetky tieto varianty robia to isté. Je to záležitosť osobného vkusu a estetiky.

Práca s premennými

Môžeme tiež deklarovať dve premenné a kopírovať údaje z jedného do druhého.

let hello = 'Hello world!';

let message;

// skopírovanie 'Hello world' z premennej hello do premennej message
message = hello;

// teraz obe premenné obsahujú rovnaké dáta
alert(hello); // Hello world!
alert(message); // Hello world!

Pomenovanie premenných

Existujú dve obmedzenia týkajúce sa názvov premenných v jazyku JavaScript:

  • Názov musí obsahovať iba písmená, číslice alebo symboly $ a _.
  • Prvý znak nesmie byť číslica.

Príklady platných mien:

let userName;
let test123;

Keď názov obsahuje viac slov, používa sa tzv. camelCase. To znamená: slová idú za sebou, každé slovo začína veľkým písmenom: myVeryLongName.

Čo je zaujímavé – znak dolára ‚$‘ a podčiarknutie ‚_‘ sa môžu použiť aj v názvoch. Sú to bežné symboly, rovnako ako listy, bez akéhokoľvek zvláštneho významu.

Tieto mená sú neplatné:

let 1a; // nemôže začať číslom

let my-name; // znak '-' nie je povolený

Rezervované slová

Pri vytváraní názvov premenných je potrebné ich nazvať tak, aby neboli nazvané ako jedno z rezervovaných slov. Tieto rezervované slová majú v JavaScripte iný funkčný význam. Napríklad slová ako let, var, return, for, if, else, while

Konštanty

Ak chcete deklarovať konštantnú (nemennú) premennú, použite const namiesto let:

const pi = 3.14;

Premenné deklarované pomocou const sa nazývajú „konštanty“. Nemôžu byť zmenené. Pokus o zmenu by spôsobil chybu:

const pi = 3.14;

pi = 3.1415; // error

Keď je programátor istý, že sa premenná nikdy nezmení, môže ju vyhlásiť za konštantu, aby túto skutočnosť zaručil a jasne oznámil každému.

Konštanty s veľkými písmenami

Existuje rozšírená prax používať konštanty ako aliasy pre ťažko zapamätateľné hodnoty, ktoré sú známe pred vykonaním.

Takéto konštanty sú pomenované veľkými písmenami a podčiarkami.

Ako toto:

const COLOR_RED = "#F00";
const COLOR_GREEN = "#0F0";
const COLOR_BLUE = "#00F";
const COLOR_ORANGE = "#FF7F00";

// ... vybranie farby
let color = COLOR_ORANGE;
alert(color); // #FF7F00

Výhody:

  • COLOR_ORANGE je oveľa jednoduchšie zapamätateľné ako "# FF7F00"
  • Je oveľa jednoduchšie zadať chybu "# FF7F00" ako COLOR_ORANGE
  • Pri čítaní kódu je COLOR_ORANGE oveľa zmysluplnejšie ako # FF7F00