Úlohy

 • Vytvorte projekt s názvom cv16
 • Vytvorte index.html
 • Vytvorte skript ku každej úlohe zvlášť s pomenovaním „script1.js“, „script2.js“ …
 • Tieto skripty načítavajte po jednom do Vášho index.html dokumentu podľa toho, ktorú úlohu práve robíte. Napr. ak ste sa dostali už na druhú úlohu, tak v dokumente index.html bude načítaný iba script2.js.

Úloha 1 – dátové typy

Zistite aké čo nám vypíšu nasledovné príkazy a ich výsledky zapíšte do komentárov.

let name = "Ilya";

alert( `hello ${1}` ); // ?

alert( `hello ${"name"}` ); // ?

alert( `hello ${name}` ); // ?

Úloha 2 – typová konverzia

Zistite a zapíšte aké sú výsledky nasledujúcich zápisov:

"" + 1 + 0
"" - 1 + 0
true + false
6 / "3"
"2" * "3"
4 + 5 + "px"
"$" + 4 + 5
"4" - 2
"4px" - 2
7 / 0
" -9 " + 5
" -9 " - 5
null + 1
undefined + 1

Úloha 3 – operátory

Zistite aké hodnoty nadobudnú premenné a, b, c, a d po vykonaní nasledujúcich riadkov:

let a = 1, b = 1;

let c = ++a; // ?
let d = b++; // ?

Úloha 4 – porovnania

Zistite aké pravdivostné hodnoty nám vrátia nasledujúce výrazy:

5 > 4
"apple" > "pineapple"
"2" > "12"
undefined == null
undefined === null
null == "\n0\n"
null === +"\n0\n"

Úloha 5 – interakcia

Vytvorte jednoduchý skript, ktorý si pomocou modálneho okna vypýta od užívateľa meno a následne ho v ďalšom modálnom okne vypíše.

Úloha 6 – podmienky 1

Vytvorte jednoduchý skript, ktorý si pomocou modálneho okna vypýta od užívateľa číslo a následne vypíše v ďalšom modálnom okne:

 • -1 ak je číslo menšie ako 0
 • 1 ak je číslo väčšie ako 0
 • 0 ak je číslo rovné 0

Úloha 7 – podmienky2

Prepíšte nasledujúci skript za použitia operátora ?

if (a + b < 4) {
 result = 'Below';
} else {
 result = 'Over';
}

Úloha 8 – podmienky3

Prepíšte nasledujúci skript za použitia operátora ?

let message;

if (login == 'Employee') {
 message = 'Hello';
} else if (login == 'Director') {
 message = 'Greetings';
} else if (login == '') {
 message = 'No login';
} else {
 message = '';
}