Úlohy

 • Vytvorte projekt s názvom cv17
 • Vytvorte index.html
 • Vytvorte skript ku každej úlohe zvlášť s pomenovaním „script1.js“, „script2.js“ …
 • Tieto skripty načítavajte po jednom do Vášho index.html dokumentu podľa toho, ktorú úlohu práve robíte. Napr. ak ste sa dostali už na druhú úlohu, tak v dokumente index.html bude načítaný iba script2.js.

Úloha 1 – Logické operátory

Zistite čo nám vypíšu nasledovné príkazy a ich výsledky zapíšte do komentárov.

alert( null || 2 || undefined );
alert( alert(1) || 2 || alert(3) );
alert( 1 && null && 2 );
alert( alert(1) && alert(2) );
alert( null || 2 && 3 || 4 );

Úloha 2 – Skontrolujte rozsah vnútri

Napíšte if podmienku na kontrolu, či vek je medzi 14 a 90 vrátane. Kód napíšte tak, aby užívateľ vedel tento vek zadať (použite funkciu prompt).

Úloha 3 – Skontrolujte rozsah vonku

Napíšte if podmienku na kontrolu, či vek nie je medzi 14 a 90 vrátane. Kód napíšte tak, aby užívateľ vedel tento vek zadať (použite funkciu prompt).

Úloha 4 – Ktorá podmienka sa vykoná

Zistite ktoré podmienky sa splnia a ich výsledky zapíšte do komentárov.

if (-1 || 0) alert( 'first' );
if (-1 && 0) alert( 'second' );
if (null || -1 && 1) alert( 'third' );

Úloha 5 – Prihlasovanie

Napíšte kód, ktorý vás požiada o prihlásenie za použitia funkcie prompt.

Navštevník je vyzvaný, aby zadal meno a potom heslo.

Keď zadá meno, ktoré

 • sa rovná „Admin“, tak požiada o heslo
 • sa rovná hocičomu inému, tak vypíše „Neoprávnený vstup“

Heslo sa kontroluje nasledovne:

 • Ak sa heslo rovná „TheMaster“, potom sa zobrazí „Welcome!“,
 • Ak zadá akýkoľvek iný reťazec, tak sa zobrazí „Chybné heslo“,
 • Pre prázdny reťazec alebo zrušený vstup, zobrazí „Zrušené“.

Úloha 6 – posledná hodnota while cyklu

Čo je posledná hodnota, ktorú cyklus vypíše a prečo?

let i = 3;

while (i) {
 alert( i-- );
}

Úloha 7 – z for na while

Prepíšte nasledovný for cyklus na while:

for (let i = 0; i < 3; i++) {
 alert( `number ${i}!` );
}

Úloha 8 – opakuj, kým vstup nie je správny

Napíšte cyklus, ktorý vyzve na zadanie čísla väčšieho ako 100. Ak návštevník zadá iné číslo – požiadajte ich o opätovné zadanie.

Cyklus musí požiadať o číslo, až kým návštevník nezadá číslo väčšie ako 100 alebo nezruší vstup / zadá prázdny riadok.

Tu môžeme predpokladať, že návštevník zadáva iba čísla. V tejto úlohe nie je potrebné implementovať špeciálne spracovanie pre nečíselný vstup.

Úloha 9 – Nepárne čísla

Napíšte cyklus, ktorý bude vypisovať iba nepárne čísla od 0 po n, kde n je celé číslo, ktoré na začiatku zadá používateľ.