Úlohy

 • Vytvorte projekt s názvom cv16
 • Vytvorte index.html
 • Vytvorte skript ku každej úlohe zvlášť s pomenovaním „script1.js“, „script2.js“ …
 • Tieto skripty načítavajte po jednom do Vášho index.html dokumentu podľa toho, ktorú úlohu práve robíte. Napr. ak ste sa dostali už na druhú úlohu, tak v dokumente index.html bude načítaný iba script2.js.

Úloha 1 – premenné

 • Vytvorte dve premenné: admin a meno
 • Priraďte hodnotu „John“ do premennej meno
 • Skopírujte hodnotu z premennej meno do premennej admin
 • Prepíšte hodnotu premennej meno na „Eric“
 • Ukážte hodnotu premennej admin a meno pomocou upozornenia (alert funkcia)

Úloha 2 – dátové typy

Zistite aké čo nám vypíšu nasledovné príkazy a ich výsledky zapíšte do komentárov.

let name = "Ilya";

alert( `hello ${1}` ); // ?

alert( `hello ${"name"}` ); // ?

alert( `hello ${name}` ); // ?

Úloha 3 – typová konverzia

Zistite a zapíšte aké sú výsledky nasledujúcich zápisov:

"" + 1 + 0
"" - 1 + 0
true + false
6 / "3"
"2" * "3"
4 + 5 + "px"
"$" + 4 + 5
"4" - 2
"4px" - 2
7 / 0
" -9 " + 5
" -9 " - 5
null + 1
undefined + 1