Úlohy

 • Vytvorte projekt s názvom cv16
 • Vytvorte index.html
 • Vytvorte skript ku každej úlohe zvlášť s pomenovaním „script1.js“, „script2.js“ …
 • Tieto skripty načítavajte po jednom do Vášho index.html dokumentu podľa toho, ktorú úlohu práve robíte. Napr. ak ste sa dostali už na druhú úlohu, tak v dokumente index.html bude načítaný iba script2.js.

Úloha 1 – operátory

Zistite aké hodnoty nadobudnú premenné a, b, c, a d po vykonaní nasledujúcich riadkov:

let a = 1, b = 1;

let c = ++a; // ?
let d = b++; // ?

Úloha 2 – porovnania

Zistite aké pravdivostné hodnoty nám vrátia nasledujúce výrazy:

5 > 4
"apple" > "pineapple"
"2" > "12"
undefined == null
undefined === null
null == "\n0\n"
null === +"\n0\n"

Úloha 3 – interakcia

Vytvorte jednoduchý skript, ktorý si pomocou modálneho okna vypýta od užívateľa meno a následne ho v ďalšom modálnom okne vypíše.

Úloha 4 – podmienky 1

Vytvorte jednoduchý skript, ktorý si pomocou modálneho okna vypýta od užívateľa číslo a následne vypíše v ďalšom modálnom okne:

 • -1 ak je číslo menšie ako 0
 • 1 ak je číslo väčšie ako 0
 • 0 ak je číslo rovné 0

Úloha 5 – podmienky2

Prepíšte nasledujúci skript za použitia operátora ?

if (a + b < 4) {
 result = 'Below';
} else {
 result = 'Over';
}

Úloha 6 – podmienky3

Prepíšte nasledujúci skript za použitia operátora ?

let message;

if (login == 'Employee') {
 message = 'Hello';
} else if (login == 'Director') {
 message = 'Greetings';
} else if (login == '') {
 message = 'No login';
} else {
 message = '';
}

Úloha 7 – Logické operátory

Zistite čo nám vypíšu nasledovné príkazy a ich výsledky zapíšte do komentárov.

alert( null || 2 || undefined );
alert( alert(1) || 2 || alert(3) );
alert( 1 && null && 2 );
alert( alert(1) && alert(2) );
alert( null || 2 && 3 || 4 );

Úloha 8 – Skontrolujte rozsah vnútri

Napíšte if podmienku na kontrolu, či vek je medzi 14 a 90 vrátane. Kód napíšte tak, aby užívateľ vedel tento vek zadať (použite funkciu prompt).

Úloha 9 – Skontrolujte rozsah vonku

Napíšte if podmienku na kontrolu, či vek nie je medzi 14 a 90 vrátane. Kód napíšte tak, aby užívateľ vedel tento vek zadať (použite funkciu prompt).

Úloha 10 – Ktorá podmienka sa vykoná

Zistite ktoré podmienky sa splnia a ich výsledky zapíšte do komentárov.

if (-1 || 0) alert( 'first' );
if (-1 && 0) alert( 'second' );
if (null || -1 && 1) alert( 'third' );

Úloha 11 – Prihlasovanie

Napíšte kód, ktorý vás požiada o prihlásenie za použitia funkcie prompt.

Navštevník je vyzvaný, aby zadal meno a potom heslo.

Keď zadá meno, ktoré

 • sa rovná „Admin“, tak požiada o heslo
 • sa rovná hocičomu inému, tak vypíše „Neoprávnený vstup“

Heslo sa kontroluje nasledovne:

 • Ak sa heslo rovná „TheMaster“, potom sa zobrazí „Welcome!“,
 • Ak zadá akýkoľvek iný reťazec, tak sa zobrazí „Chybné heslo“,
 • Pre prázdny reťazec alebo zrušený vstup, zobrazí „Zrušené“.

Úloha 12 – posledná hodnota while cyklu

Čo je posledná hodnota, ktorú cyklus vypíše a prečo?

let i = 3;

while (i) {
 alert( i-- );
}

Úloha 13 – z for na while

Prepíšte nasledovný for cyklus na while:

for (let i = 0; i < 3; i++) {
 alert( `number ${i}!` );
}

Úloha 14 – opakuj, kým vstup nie je správny

Napíšte cyklus, ktorý vyzve na zadanie čísla väčšieho ako 100. Ak návštevník zadá iné číslo – požiadajte ich o opätovné zadanie.

Cyklus musí požiadať o číslo, až kým návštevník nezadá číslo väčšie ako 100 alebo nezruší vstup / zadá prázdny riadok.

Tu môžeme predpokladať, že návštevník zadáva iba čísla. V tejto úlohe nie je potrebné implementovať špeciálne spracovanie pre nečíselný vstup.

Úloha 15 – Nepárne čísla

Napíšte cyklus, ktorý bude vypisovať iba nepárne čísla od 0 po n, kde n je celé číslo, ktoré na začiatku zadá používateľ.